Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Uppdrag

Erfarenhet & Uppdrag

 

Myndighetstolkning

Teckenspråkstolkarna levererar tolktjänster till diverse myndigheter runtom i Skåne men även till andra län. Exempel på myndigheter är:

・Polismyndigheten
・Socialförvaltningen
・Domstolsverket
・Skolor och förskolor
・Arbetsförmedlingen
・Migrationsverket

Arbetsrelaterad tolkning

Teckenspråkstolkarna har i dag samarbete med flertalet arbetsplatser där tolk behövs ibland. Det kan vara till möten av olika slag, fortbildning, föreläsningar eller studiebesök mm.

Tolkning hos polis eller i domstol

Vi har utbildade rättstolkar och kan därför åta oss beställningar från polis och rättsväsendet. Vi samarbetar i dagsläget med flertalet domstolar och polisstationer runtom i Skåne.

Utbildningstolkning

Teckenspråkstolkarna har en mångårig erfarenhet av att tolka utbildningar på olika nivåer. Som exempel på detta har vi tolkat på Universitet och Högskola, Komvux samt folkhögskola. Våra tolkar är vana vid att sätta sig in i nya ämnen samt att samarbeta med lärare och elever på smidigt sätt.

Döv teckenspråkstolk

När det behövs fördjupad kompetens i teckenspråket eller tolkning till och från personer som använder sig av ett annat teckenspråk än det svenska (eftersom teckenspråk inte är internationellt), så tar vi in döva teckenspråkstolkar som är utbildade för just detta ändamål. Detta är den kompetens som behövs bland annat vid tolkningar på migrationsverket.

Skrivtolkning

När man blivit döv i vuxen ålder eller har en hörselskada och inte lärt sig teckenspråk brukar man använda sig av en skrivtolk. En skrivtolk skriver allt som sägs för att på så vis förmedla informationen. Är du i behov av skrivtolkning så hjälper vi er gärna med att ordna tolk till detta.

Övrig tolkning

I de fall ni har behov av teckenspråkstolk till tolkningar där talet är på annat språk än talad svenska erbjuder vi även tolkar med erfarenhet av att tolka från talad engelska, norska och danska.